Gitara, którą poko­chają wszy­scy. Nawet sąsie­dzi.

Ofe­ro­wany pro­dukt to jedyna w swoim rodzaju ozdoba ścienna
przed­sta­wia­jąca gitarę elektryczną w pod­świe­tla­nej ramie. Za nada­nie deko­ra­cji kli­matu odpo­wie­dzialne jest żółte świa­tło w tech­no­lo­gii LED.
Całość zasi­lana jest poprzez dodany do zestawu zasi­lacz 230 V.

Zna­ko­mity pre­zent dla fanów i twór­ców muzyki. Dzięki pod­świe­tle­niu świet­nie odnaj­dzie się w barach, klu­bach, stu­diach muzycz­nych jak i w salo­nie, sypialni czy biu­rze. Pro­stota deko­ra­cji pozwala wpa­so­wać ją w wiele róż­nych aran­ża­cji bez obaw o zgrzyt dla oka.

 

JAK DZIAŁA TO URZĄDZENIE?

Wystar­czy pod­piąć zasilacz do gniazdka i za pomocą włącz­nika uru­cho­mić oświe­tle­nie deko­ra­cji.

 

CZY WSZYSTKO JEST W ZESTAWIE? CO MUSZĘ DOKUPIĆ?

Zama­wia­jąc jedną sztukę „Gitara LED”, otrzy­mu­jesz w pełni wypo­sa­żony pro­dukt gotowy do mon­tażu, w któ­rego skład wcho­dzi:

-Deko­ra­cja ścienna

-Zasi­lacz z włącz­ni­kiem 230 V 2,8m/ 110 inch (dla U. S A oraz U. K. potrzebna jest przej­ściówka)

-Zestaw mon­ta­żowy

–2 let­nią gwa­ran­cję na wszyst­kie pod­ze­społy

 

JAK DBAĆ O PRODUKT?

„+” Zale­camy od czasu do czasu prze­trzeć deko­ra­cję suchą ścierką. Przy cięż­szych zabru­dze­niach nawilż ście­reczkę czy­stą wodą.

„-” Odra­dzamy sto­so­wa­nie wszel­kiego rodzaju che­mii oraz pozo­sta­wia­nie deko­ra­cji w pomiesz­cze­niach o podwyż­szo­nej wil­got­no­ści.

 

WYSYŁKA?

- Nasze pro­dukty paku­jemy sta­ran­nie uży­wa­jąc spraw­dzo­nych metod, tak abyś otrzy­mał/-a w 100% sprawny towar.

- Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem sprawdzonych firm kurierskich

- Każda paczka posiada numer iden­ty­fi­ka­cyjny, który otrzy­masz wraz z mailem potwier­dza­ją­cym nada­nie prze­syłki. Dzięki niemu będziesz w sta­nie kon­tro­lo­wać stan oraz miej­sce pobytu paczki.

 

CO, JEŚLI PRODUKT NIE SPODOBA MI SIĘ LUB JEST WADLIWY?

- Masz prawo do zwrotu zaku­pio­nego towaru w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30dni od daty zakupu bez poda­wa­nia przy­czyny. --- Wszel­kie koszta zwią­zane z trans­por­tem pokrywa Nadawca.

- Firma Home­Pas­sio­n zwraca ponie­sione koszta za trans­port jedy­nie w przy­padku pozy­tyw­nego roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji.

- Nie­stety, nie ma moż­li­wo­ści doko­na­nia wymiany pro­duktu na inny po uprzed­nim zaku­pie. Jedy­nym spo­so­bem jest doko­na­nie zwrotu towaru oraz ponowny zakup nowego pro­duktu z naszej oferty.

- Towary na zamó­wie­nie nie pod­le­gają prawu do zwrotu.
- Wszel­kie zgło­sze­nia kie­ruj na adres mailowy kon­tak­t@ho­me­pas­sion.pl

Błyskawicznie i bezboleśnie rozwiążemy wszel­kie pro­blemy.

Gitara elektryczna LED

349,00 złCena
  • Materiał: MDF

    Grubość całkowita: 18mm

    Wymiary: 79x37cm

    Technologia: Frezowanie CNC

  • Jeśli z jakiegoś względu będziesz chciał zwrócić nasz produkt to bez obaw.. masz na to 30dni. Wystarczy napisać maila bez zbędnych formularzy a my zwrócimy Ci pieniądze i pokryjemy koszty odbioru.